Get ready

Jak adaptační strategie zapadá do struktury jiných strategických dokumentů?

Adaptační strategie je důležitým podkladem pro zpřesnění cílů a opatření (v souvislosti se změnou klimatu) v aktualizovaných Strategiích rozvoje a může být podkladem např. pro Akční plány udržitelné energetiky a klimatu (SECAPs).

Adaptační strategie by měly navazovat na existující strategické dokumenty a koncepce zpracované na úrovni kraje/regionu/města.

Výstupy AS by měly být neopominutelným podkladem pro následně zpracovávané územně plánovací podklady a dokumentace, např. aktualizace Zásad územního rozvoje kraje, územní plány a jejich změny, územně analytické podklady, územní studie krajiny a další územní studie apod.